Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020

Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

 


ΕΛΛ                                                                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                  ΑΔΑ:ΨΗΗΠ4653Π4-Υ  

ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                                                            

ΥΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

       ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Δ     ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

       ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

        Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20

        Τ.Κ.: 106 82 Αθήνα

         Πληροφορίες: Γραφείο Προϊσταμένου Δ.Δ.Α.Δ.

                                                                                                                                 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020    

Δ          

ΘΥ                                               

ΔΥ

 

ΘΕΘΕΜΑ: Πλήρης αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 .

 

Α                                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α'55),

β. της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42),

γ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

δ. του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.»,

ε. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

στ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού » (Α' 7), όπως ισχύει,

ζ. του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121),

η. του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'98 ),

2.Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.8196/23-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα :«Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα :«Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό».

4. Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ./ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1): Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

5. Το από 24-03-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με τις από 23-03-2020 διευκρινήσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές εξεδόθησαν σε δελτίο Τύπου.

6. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την προστασία των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από την Πέμπτη 26-03-2020 έως και την Παρασκευή 10-04-2020 σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για όλο το Ελληνικό δημόσιο.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη που έχει αιτηθεί και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού εξ’ αποστάσεως.

2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υποχρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπό του).

3. Με την ανάρτηση της παρούσας κάθε άλλη εγκύκλιος η οποία έχει εκδοθεί κατά το σκέλος που αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία παύει να ισχύει.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Λίνα Μενδώνη

Sunday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων