Βασική αρχαιολογική νομοθεσία

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

 

  • O Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»  • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης” του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-03-2020 (ΦΕΚ 1021/Β/24-03-2020) Υ.Α.


  • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β/17-03-2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ. 278212/ 14-06-2022 (ΦΕΚ 3013/Β/16-06-2022) Υ.Α.   • Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/02-07-2019 (ΦΕΚ 2837/05-07-2019) Υ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία»


  • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) ΚΥΑ «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης...σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/07-02-2012 (ΦΕΚ 648/Β/07-03-2012) ΚΥΑ.


  • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 356481/254593/7509/2927/02-07-2019 (ΦΕΚ 2812/Β/04-07-2019) ΥΑ «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/8128/5924/141/76 (ΦΕΚ 221/Β/03-02-2020) Υ.Α.


  •  Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ56 / 357180 / 256204 /7869/3303/26-09-2018 (ΦΕΚ 4521/Β/16-10-2018) Υ.Α. «Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων», με την οποία τροποποιήθηκε και το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23-1-2004 (ΦΕΚ 88/Β/23-1-2004) Υ.Α. «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων»


  • Ο Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις»


  • Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου (ΦΕΚ 2666/Β/01-07-2019)


  • Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους (από 16-04-2022 έως 31-10-2022) (ΦΕΚ 1843/Β/14-04-2022)

 

 
Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων