Βασική αρχαιολογική νομοθεσία

Εκτύπωση
Κατηγορία: Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

 

 • O Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης” του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-03-2020 (ΦΕΚ 1021/Β/24-03-2020) Υ.Α.


 • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β/17-03-2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ. 278212/ 14-06-2022 (ΦΕΚ 3013/Β/16-06-2022) Υ.Α.  • Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/02-07-2019 (ΦΕΚ 2837/05-07-2019) Υ.Α. «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία»


 • Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) ΚΥΑ «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης...σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/07-02-2012 (ΦΕΚ 648/Β/07-03-2012) ΚΥΑ.


 • H υπ’ αριθ. 436630/18-09-2023 (ΑΔΑ:66ΡΝ46ΝΚΟΤ-ΞΔΡ, ΦΕΚ 5591/Β/21-09-2023) Υ.Α. «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης άδειας για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο».


 •  Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ56 / 357180 / 256204 /7869/3303/26-09-2018 (ΦΕΚ 4521/Β/16-10-2018) Υ.Α. «Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων», με την οποία τροποποιήθηκε και το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23-1-2004 (ΦΕΚ 88/Β/23-01-2004) Υ.Α. «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων»


 • Η  υπ' αριθ. 75976/19-05-2023 (ΦΕΚ 3320/Β/18-05-2023) Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746 (ΦΕΚ 88/Β/23-01-2004) Υ.Α. με θέμα «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων» (άρθρο 1, παρ. 4) ως προς την απαγόρευση εισόδου ζώων συντροφιάς σε αρχαιολογικούς χώρους»

   

 • Ο Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» 

 • Η υπ' αριθ. 206948/10-05-2021 (ΦΕΚ 2071/Β/20-05-2021) Υ.Α. «Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) και καταβολής τελών χρήσης και απόδοσης ποσοστών από τις πωλήσεις» 

 • Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου (ΦΕΚ 2666/Β/01-07-2019)


 • Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους (από 01-04-2024 έως 31-10-2024) (ΦΕΚ 1969/Β/29-03-2024)

   

   

   


 •  Νομοθεσία για χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου: 

1. Το άρθρο 38, παρ. 2 και άρθ. 62 του N. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

2. Το άρθρο 3, παρ. 4, υποπαρ. V του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/22-04-2008) «Μέτρα για την προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις».

3. Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 Υ.Α. «Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα» (ΦΕΚ 1124/Β/08-08-2003), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1339/Β/18-09-2003 και συμπληρώθηκε με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/02-05-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1440/Β/02-05-2012).

4. Η με αριθ. πρωτ. 11726/09-06-2005 (ΦΕΚ 838/Β/21-06-2005) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ και Υπουργείου Δικαιοσύνης, για κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Friday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων